HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Zváranie termoplastov

Inštalácia PE potrubí pre vodu a plyn všeobecne
Polyetylén sa od tradičných materiálov používaných pre rozvody plynu aín prepravovaných pod tlakom líši svojimi špecifickými vysokoflexibilnými materiálnymi aými vlastnosťami. Ak sú podmienky pokládky akontrolované, najmä zhutnenie pôdy, použitie PE rúr umožňuje väčšiu bezpečnosť rozvodných sietí, ačo sa týka pôdnych usadenín, zosuvov pôdy alebo zemetrasení. Okrem toho flexibilita PE potrubia umožňuje využiť inovatívne technológie pokládky sýznamným poklesom času aákladov pri pokladaní. Nízka hmotnosť PE aľahká zvariteľnosť sa odráža aj na rýchlosti pokládky. Podľa normy STN EN 805 sa vodárenské systémy musia navrhnúť na životnosť najmenej 50 rokov.
Zváracia jednotka
Univerzálne zváracie jednotky sa používajú na zváranie PE elektrotvaroviek dodaných sčiarovým kódom.
parametre zvárania (čas/napätie) sa môžu zadať buď prečítaním čiarového kódu svetelným perom alebo ručne na základe údajov od výrobcuje vybavená sériovým portom kčiarni, ktorý umožňuje preniesť uložené údaje ako zvárací cyklus, kód zvárača, dátum/čas, miesto zvárania, parametre zvárania na papier.(kapacita pamäte: max 1000 zváraní)šetky uložené údaje je možné príslušným softwarom preniesť aj do osobného počítača.Životnosť
Predpokladaná životnosť PE potrubia je 100 rokov.V molekulárnej štruktúre plastických hmôt, vystavených trvalému pôsobeniu napätia, dochádza k javu, ktorý nazývame relaxácia, a ktorý spočíva v pomalej orientácii molekúl. Výsledkom je pokles pevnostných vlastností materiálu. Je to jav za normálnej teploty veľmi pomalý. So zvyšujúcou sa teplotou pevnosť klesá rýchlejšie. V rámci skúšok vhodnosti každého materiálu pre tlakové použitie sú stanovené pevnostné charakteristiky. Ide o hodnoty získané z dlhodobých laboratórnych skúšok, dnes už overené aj praktickým nasadením. Sú uvedené v príslušných normách. Z týchto pevnostných charakteristík vyplýva max. povolený prevádzkový tlak v závislosti od teploty a času.Hrúbky stien rúr sú stanovené tak, aby ešte na konci plánovanej životnosti rúr, trvale prevádzkovaných pri plnom tlaku a pri teplote 20° C, ich pevnosť dosahovala hodnoty potrebné pre spoľahlivú funkčnosť tlakovej rady pri maximálnom prevádzkovom tlaku a s predpísaným bezpečnostným koeficientom. Ak nie je potrubie používané počas celej doby pri maximálnom tlaku, a prevádzková teplota je nižšia, dochádza de facto k predĺženiu životnosti.

Chemická odolnosť

  • PE potrubie je v zásade vhodné na prepravu všetkých látok, ktoré neporušujú materiál rúr.
  • Je odolné voči pôsobeniu bežných dezinfekčných koncentrovaných prostriedkov.
  • Odoláva tiež pôsobeniu bežných zložiek pôdy vrátane umelých hnojív. Nie je odolné dlhodobému pôsobeniu koncentrovaných ropných produktov.
  • Prepravované médium môže mať pH v rozmedzí 2 až 12, t.j. vody môžu vykazovať kyslú ajzásaditú reakciu.
  • PE potrubie nehrdzavie aá (inkrustácia)! Ak je potrebné určiť chemickú odolnosť rúr, rúra sa musí hodnotiť podľa ISO 4433-1: 1997 a4433-2: 1997.


Oprava rozvodov
Pri poruche rozvodu sa zabezpečí unikanie vody uzavretím armatúry. Po odstránení úniku vody sa obnaží poškodená časť rozvodu. Odstráni sa poškodená časť rozvodu a pomocou polyfúzneho alebo elektrofúzneho zvárania sa očistené konce rozvodu spoja tvarovkami a potrebnou dĺžkou potrubia.Po vychladnutí spoja sa armatúra môže uvoľniť.
opravách PE potrubí sa môže využiť ich pružnosť. Prerušenie dodávky média je možné pomocou stlačenia potrubia. Vždy je k tomu potrebné použiť špeciálne stlačovacie prípravky. Stlačenie sa môže vykonať vo vzdialenosti minimálne
5 x d (dje vonkajší priemer rúry) od najbližšieho spoja alebo tvarovky. Po uvoľnení stlačenia je potrebné miesto spätne vytvarovať pomocou zakruhovacej svorky a označiť ho, aby nedošlo k opätovnému stlačeniu na rovnakom mieste. Rúra sa nesmie stlačiť za mrazu.

Certifik
át - zvárač termoplastov

Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu