HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Tlakové skúšky

Kanalizácia

Sú vykonávané odbornými pracovníkmi v zmysle platných noriem STN, EN za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových úsekov a možnosti využitia jestvujúcich rozvodov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia.

 • tlakové skúšky vodovodného potrubia
 • tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk STN EN 1610, skúška vzduchom metóda L, skúška vodou – metóda W
 • tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905


Cieľom skúšok vodotesnosti potrubí a nádrží vo fáze predprojektovej prípravy je zistenie možnosti využitia stávajúcich rozvodov bez následného rizika ohrozenia životného prostredia. Treba tiež poznamenať, že technicky vyhovujúce jestvujúce potrubia a nádrže ušetria nemalé finančné prostriedky.

Tesniace vaky

Skúšky vodotesnosti kanalizácie, kanalizačných šachiet, žúmp, nádrží a septikov

Skúšky vodotesnosti vykonávajú certifikovaní pracovníci, kvalifikovaní v súlade s STN EN 473, LT/AB - 2. stupeň. Naše bohaté skúsenosti v danom odbore sú zárukou vysokej odbornosti v prístupe ku skúškam. Skúšky kanalizácie a kanalizačných šachiet vykonávame podľa STN EN 1610 - Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk a sú realizované vodou ( metóda W ) alebo vzduchom ( metóda L ). V prípade nevyhovujúcich úsekov, kedy tlaková skúška preukáže netesnosť systému, ponúkame riešenie formou lokalizácie poruchy kanalizačného potrubia kamerovým systémom alebo zariadením H2LUX. Ide o prístroj, ktorým dokážeme pomocou špeciálneho, zdravotne nezávadného formovacieho plynu ( 5% vodíka a 95% dusíka ) presne identifikovať miesto úniku, čím sa minimalizujú náklady na zbytočné rozkopávanie nevyhovujúcej trasy.

Vykonávame skúšky tesnosti kanalizácie do DN 1000 pre kruhové profily a do DN 800 u potrubí s vajcovitým priemerom.Testovacie zariadenia na vykonávanie kontroly tesnosti potrubia podľa EN 1610

Kontrola tesnosti potrubia stlačeným vzduchom je najrýchlejší a najhospodárnejší proces, ako zistiť tesnosť potrubí a kanalizácií. Skúšobné postupy upravuje EN 1610.
Testovacie zariadenia umožňujú vykonávať kontrolu a posúdenie stavu potrubia alebo kanalizácie v domácich a verejných rozvodoch.
Pre skúšobné osoby, opravárenské alebo stavebné organizácie poskytujú toto zariadenie optimálne riešenie pre svoju robustnosť, ľahkú obsluhu v každodennom nasadení.
Sprievodná dokumentácia ku skúške je tvorená automaticky a ukladaná do vlastnej pamäte. Vytvorená dokumentácia môže byť prenesená do externého PC alebo vytlačená na tlačiarni.


Vlastnosti:

 • robustné prevedenie v plastom kufri, odolávajúce tvrdým podmienkam na stavbe
 • zber nameraných hodôt v skúšobnom zariadení
 • vysoká presnosť pri rozsahu -300 až +300 mbar metódou vzduch/vákuum
 • prípojka na externý snímač
 • integrovaný plochý dotykový TFT monitor
 • integrovaný operačný systém Windows XP
 • integrované plnenie vzduchu s kontrolným manometrom, prepínacím a poistným ventilom
 • program na vykonávanie skúšok s manuálom v slovenskom jazyku
 • pripojiteľná tlačiareň - možnosť tlačiť priamo na mieste kontroly
 • zabudované USB rozhranie
 • napájanie 230 VAC, voliteľne 12 VDC


Normy na prevádzanie skúšok:

 • štandardne meranie stlačeným vzduchom / vákuom podľa normy EN 1610, ATV M143 T6, ATV DVWK-A139, ATV DVWK-A142
 • Voliteľne meranie vodou podľa EN 1610, STN EN 12889, STN 73760, STN EN 12050-1, EN 805, EN 1091, ATV M143 T6, ATV DVWK-A139, ATV DVWK-A142
 • Voliteľne meranie šácht vodou alebo vákuom podľa normy EN 1610, ATV M143 T6, ATV DVWK-A139, ATV DVWK-A142
 • Voliteľne vysokotlaké meranie s voľnými parametrami
 • Voliteľne iné skúšobné postupy podľa požiadaviek

Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu