HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Skúšky tesnosti NDT - LT

Vodný zákon č. 364/2004 uverejnený 24. júna 2004 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určuje povinnosť vykonávať kontrolu technického stavu a skúšky nepriepustnosti (skúšky tesnosti) na všetkých objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, ako aj skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.

Kontrolu a skúšky tesnosti podľa §39, odseku 2, písm. d) Vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšania podľa STN EN 473.

Interval skúšok vodotesnosti je zadefinovaný v §3 vyhlášky č. 100 Ministerstva ŽP Slovenskej republiky z 13. marca 2005 a ukladá povinnosť prevádzkovateľomna uskladnenie nebezpečných látok a odpadu vykonávať skúšky vodotesnosti:

  • pred ich uvedením do prevádzky
  • každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
  • každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených vílohe č. 1, zozname II, bode 8 zákona, okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
  • po ich rekonštrukcii alebo oprave,
  • pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.Revízie, skúšky tesnosti nádrží, zásobníkov a potrubných rozvodov

  • integrálna skúška tesnosti nádrží pretlakom skúšobného plynu do 50 kPa
  • lokalizačná podtlaková skúška tesnosti vákuovými komôrkami
  • pretlaková skúška tesnosti produktovodov a potrubných trás
  • skúšky vodotesnosti záchytných vaní, betónových nádrží, žúmp, odlučovačov a pod.
  • súšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet vzduchom i vodou


Skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží a súvisiacich potrubných rozvodovávame v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. ( Vodný zákon ) a Vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. podľa STN 75 3415, STN EN 75 0905, STN 65 0201, STN EN 1610 a ďalších platných technických noriem.

Certifikáty:
NDT VT 2. podľa STN EN 473

Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu